Värdefulla byggnader räddas med syllbyte

Skarpa inlägg varje dag

Ett syllbyte är i regel en dyr investering. Det är dock en investering som kan säkra en fastighets framtid. Många byggföretag vill inte genomföra ett syllbyte. Det är nämligen både svårt och komplext. Du bör därför vända dig till en specialist inom området om du vill genomföra ett syllbyte.

Ett bra val är Avfuktningsteknik i Stockholm & Södertälje. Detta företag tillhandahåller specialister som har en lång erfarenhet inom området. Detta företag är också duktiga på det merarbete som ofta tillkommer i och med bytet, vilket bland annat inkluderar en omfattande kontroll av luftkvaliteten i fastigheten.

Varför finns det ett behov av syllbyte?

Långt ifrån alla hus är i behov av detta. Det handlar främst om hus som byggdes med en bristfällig konstruktion. Dessa hus byggdes nämligen med betongplattor som underlag, vilket i sin tur skapade överflödig fukt. Fastighetsägare brukar bli medvetna om att det finns problem när en sur lukt sprider sig i bostaden.

Lukten kan dessvärre bara vara början på problemet. Lukten är nämligen ett tecken på att det redan finns ett allvarligt fuktproblem. Den här fukten kan sedan sprida sig till trämaterial. Om man inte åtgärdar problemet kommer trämaterialet börja ruttna. Hur många hus finns det i Sverige med den här problematiken?

  • Det finns ingen exakt statistik över antalet hus. Yrkesverksamma inom branschen har dock kunnat bekräfta att det handlar om flera tusentals hus. Det enda positiva med detta är att majoriteten av nutidens bostadsbyggare är medvetna om detta problem. Det byggs därför inte särskilt många hus med samma problematik.
  • Många byggfirmor känner med andra ord till problematiken kring syllbyte. Det är dock långt ifrån alla som vill eller kan åtgärda problemet. Många privatpersoner saknar däremot kunskap inom området. Detta utgör många potentiella risker.
  • Nyblivna bostadsägare är inte alltid medvetna om riskerna. Husköpare kanske inte tänker på att kontrollera bostadens grund och konstruktion. De känner sig sedan lurade när de upptäcker att bostaden är i behov av ett syllbyte. 
  • Detta gäller inte minst för sommarstugor. Dessa fastigheter har ofta en felaktig konstruktion. Lägg därtill att många sommarstugor har flera år på nacken. Den som vill köpa en sommarstuga har mycket att tänka på. Det är viktigt att Isolera torpargrund. Det är också viktigt att kontrollera fuktnivån i sommarstugan.  

Många värdefulla byggnader kan räddas med dessa renoveringar. Tyvärr faller en del byggnader mellan stolarna på grund av de stora investeringarna som ofta krävs. 

Timmermännens roll

Syllbyte kan hjälpa bevara gamla kulturminnen. För att detta ska bli möjligt krävs det en insats av professionella yrkesmän. Timmermän är en yrkesgrupp som inte är särskilt omskrivna. Dessa yrkesmän har dock en stor roll i att rädda gamla byggnader med ett stort kulturellt värde.

De kan bland annat utvärdera omfattningen av skadan på trämaterialet. De kan därefter genomföra ett syllbyte som inte riskerar att förstöra husets själ. Timmermännen har nästan alltid som mål att förändra så lite som möjligt. Detta betyder i praktiken att de inte vill byta ut gamla stockar.

Ibland är det dock nödvändigt att byta ut stockarna. En del gamla hus har flera hundra år på nacken. I dessa fall kan stockarna som tillhör husens fundament vara genomruttna. Detta kan i sin tur innebära att fastigheten blir hälsofarlig att vistas i.

Även i dessa fall, när stockarna är genomruttna, försöker de att rädda det som räddas kan. Många skickliga timmermän kan skrapa bort vissa delar runt stocken, för att på så sätt få bort delar av fukten.

Det finns däremot alltid ett hälsoperspektiv att ta hänsyn till. Trämaterialet kan nämligen även vara angripet av mögel. Detta är ett problem ur flera perspektiv. Det allra viktigaste perspektivet handlar förmodligen om fastighetskonstruktionen. Fastigheten kan på sikt rasa om fundamentet inte är i gott skick. Detta skulle kunna innebära en katastrof om det finns människor i fastigheten.

Ett annat viktigt perspektiv att lyfta är relaterat till luftmiljön. Mögel är hälsofarligt ur flera perspektiv. Om bostadens grund är i dåligt skick kommer mögelsvamparna att sprida sig till samtliga delar av bostaden.

Det är inte enkelt att genomföra ett syllbyte. Det är inte heller enkelt att utvärdera behovet av ett sådant byte. Av den anledningen bör man alltid ta hjälp av professionella yrkesutövare om man misstänker att fastighetens konstruktion är bristfällig.  

Andra relaterade byggnadsproblem

Satsa på krypgrundsisolering när du bygger ut huset. Krypgrunden är den yta som finns under huset. En del äldre hus saknar krypgrund. Det kan exempelvis handla om hus som har källarvåningar. Många nya hus har däremot en krypgrund.

Krypgrunden behövs isoleras ur flera perspektiv. Fuktskadat golvmaterial är förmodligen det värsta exemplet på en dåligt isolerad krypgrund. Detta är resultatet av fukt som har fått chansen att sätta sig i byggnadens konstruktion. Den här fukten har sedan klättrat uppåt och angripit bostadens golv.

Den här typen av skada är förenat med stora renoveringskostnader. Du kan förebygga den här skadan genom att se till att krypgrunden är ordentligt isolerad. I praktiken handlar det om att skapa en krypgrund som inte är mottaglig för fukt. 

Varför är vissa krypgrundskonstruktioner mottagliga för fukt? En anledning är lufttemperaturen. Krypgrunden ligger nämligen i en yta som inte alltid har samma temperatur som övriga delar av bostaden. Kall luft tenderar exempelvis att finnas kvar under långa tidsperioder. När utomhustemperaturen sedan skiftar under sommarhalvåret kan det ske en drastisk temperaturförändring, vilket i sin tur kan leda till fukt.

Vattenskador är en annan riskfaktor. I Sverige tenderar det att regna mycket. På gatorna försvinner regnvattnet genom brunnar. Krypgrundsdelarna saknar dock ibland avledningssystem. Detta gör att vattnet kan stanna i krypgrunden under längre perioder. Detta är ett väldigt stort problem. Vatten är en klassisk fuktrisk. Du bör därför se till att vattnet kan rinna bort från husets grund. I annat fall kan en fuktproblematik växa till sig väldigt fort.

Avslutande ord

Det är inte alltid enkelt att köpa en bostad. Det finns många faktorer att tänka på. Innehållet i den här artikeln kan hjälpa dig med köpprocessen. Det är extra allvarligt när det handlar om värdefulla byggnader.

En byggnad kan vara värdefull både ur ett ekonomiskt och kulturellt perspektiv. I vilket fall vill man inte se en bostad förstöras på grund av problem med fastighetskonstruktionen. Detta gäller framförallt för den som har köpt en bostad och för den som inte har pengar till en renovering. 

No Comments

Add your comment